Kreszenz Paulmichl

Im Gedenken an

Kreszenz Paulmichl

geb. Peer
geboren am

* 10.09.1921

verstorben am

† 25.11.2010

Weitere Todesfälle

Profilbild von Christian Kasslatter
Christian Kasslatter
St. Christina
* 31.07.1968
† 01.12.2022
Profilbild von Gerardo Bianco
Gerardo Bianco
Rom
* 12.09.1931
† 01.12.2022
Profilbild von Anna Maria Kelderer
Anna Maria Kelderer
Reinswald
* 16.05.1943
† 01.12.2022
Profilbild von Josef Spögler
Josef Spögler
Sarnthein
* 26.07.1926
† 01.12.2022
Profilbild von Franz Hofer
Franz Hofer
Sarntal
* 18.07.1963
† 29.11.2022
Profilbild von Elsa Giacomuzzi
Elsa Giacomuzzi
Gries/Bozen
* 08.06.1928
† 23.11.2022